ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016